بانک مقالات

علامه مجلسی و عقل خودبنیاد دینی بررسی تاریخ تفکر اسلامی نشان می دهد که میان نقل گرایان و عقل گرایان وفاق و همگرایی وجود نداشته و هماره سوء ظن به یکدیگر در میان آنان برقرار بوده است. نقل گرایانْ عقل گرایان را به حاکم ساختن عقل ناقص بشری بر مکتب…
چكيده‏ مرآة العقول يكى از شروح كتاب الكافى است كه به وسيله علامه محمدتقى مجلسى به رشته تحرير درآمده است. شارح كتاب، در مقام شرح روايات ضمن آن‏كه با ديدگاه‏هاى فلسفى مخالفت نموده، از مسلك اخبارى‏گرى نيز روى‏گردان بوده است. اين مقاله به بيان چگونگى رويكرد شارح در نقد ديدگاه‏هاى…
چكيده‏ علامه مجلسى پس از انزواى صوفيه و تقويت اخبارى‏گرى، با استفاده از موقعيت فراهم آمده با تمام توان به جمع‏آورى، تدوين و شرح حديث پرداخت. وى از معدود محدثان جهان تشيع است كه در تأليف، تدوين و شرح و تفسير آثار حديثى توفيق فراوان به دست آورد و تأثير…
چكيده‏ مرآة العقول‏، كامل‏ترين و جامع‏ترين شرحى است بر كتاب‏ الكافى‏ كه به خامه محدّث نامى و خستگى‏ناپذير، علّامه مجلسى، تدوين يافت. پيداست به همان اندازه كه كتاب‏ الكافى‏، به عنوان معتبرترين جامع حديثى شيعه، داراى ارزش است، هر كارى كه در شرح و تبيين معارف و مداليل آن نيز…