اساتید و شاگردان

علامه مجلسى از محضر بسيارى از علماى نامى و فقهاى بزرگ كسب علم و فضيلت نموده، و مقامات علمى و عملى را طىّ كرده يا از آنان بدريافت اجازه نائل گشته است كه از جمله اين عده ميباشند:
در اين بخش شاگردانى كه نزد وى تحصيل كرده‏ اند، يا از وى به دريافت اجازه نائل گشته‏ اند، مذكور ميگردند. محدّث نورى در فيض القدسى مينويسد:اينان دانشمندانى هستند كه من آنها را شناخته ‏ام، در حالى كه شاگردان علّامه‏ مجلسى بيش از اينهاست كه من بگويم توانسته‏ ام با…